Waxing

  • Waxing – Half Legs
  • Waxing – Full Legs
  • Waxing – Chin
  • Waxing – Underarms
  • Waxing – Brow Shaping
  • Waxing – Lips
  • Waxing – Bikini
  • Waxing – Brazilian
  • Waxing – Maintenance Brazilian (3-4 wks between appts)